Plan "Wonen in Buyten" (PO2)

Werkzaamheden

  • De aanleg van de definitieve bestrating in plan Buyten bevindt zich in de afrondende fase. In de week van 15 april is het laatste stuk van de Rooseveldstraat gereed. Auto- en fietsverkeer hoeven dan niet meer van de bypass en het tijdelijk fietspad gebruik te maken. De bypass en het fietspad worden de komende tijd verwijderd.
  • De toestellen van de speelplekken worden geleverd en geplaatst (onder voorbehoud van omstandigheden).

Medio mei wordt gestart met het aanbrengen voorbelasting op het terrein parallel aan de Rooseveldstraat.

  • De toestellen van de speelplekken worden geleverd en geplaatst (onder voorbehoud van omstandigheden).

Tekeningen en kaarten

23 mei 2024
De tijdelijke bouwhekken zullen bij de 2 speelplekken weggehaald worden en vanaf nu zijn de speelplekken gebruiksklaar voor de kinderen.

24 juni 2023

Wij horen graag je mening over het ontwerp en staan open voor suggesties. Je reactie op de ontwerpen kun je sturen naar wilderszijde@lansingerland.nl t.a.v. Stef Mermuys onder vermelding van speelplekken Wilderszijde Plan Buyten. Het insturen van je reactie kan tot maandag 28 augustus 2023. Medio september krijg je van ons een reactie op je vragen c.q. suggesties. Daarna wordt het ontwerp definitief gemaakt en worden de toestellen besteld. De uitvoering is, afhankelijk van de levertijd, eind 2023, begin 2024.

9 februari 2024


Nieuwsbrieven aan bewoners


Veelgestelde vragen door de (huidige) bewoners

25 juli 2023
Het terrein is momenteel nog in gebruik als bouwterrein voor bouwer Waal en als opslag voor het woonrijp maken van plan Buyten. Zodra de bouwrichting en depots verwijderd zijn zal medio eerste helft 2024 een voorbelasting (ophoging met grond) aangebracht worden. De toekomstige inrichting van het gebied moet nog verder uitgewerkt worden. Vooralsnog is in de proefverkaveling langs de Rooseveldstraat een berm met watergang gepland, met aan de overkant woningen. Naar verwachting zal er in de tweede helft van 2024 meer duidelijk zijn over de inrichting van het gebied.

19 juli 2023
In de loop van deze week wordt de dam verwijderd, dat wil zeggen, in ieder geval het deel dat tegen de kavel van nummer 10 en 12 ligt. Zodanig dat er tussen deze kavels en de resterende dam water aanwezig is. Afhankelijk van de capaciteit van de aannemer (het is bijna bouwvak) wordt de hele dam afgegraven. Lukt dat niet, dan staat het voor na de bouwvak op de planning.

Aan de kant van de kavels 10 en 12, evenals ter plaatse van het voetpad, komt een talud met een helling van 1:2 vanaf de beschoeiing gerekend, Zie onderstaande tekening.

19 juli 2023
De aanleg van het fietspad, inclusief de voetgangersbrug in het verlengde van het voetpad tussen Sartehof 10 en 12, is onderdeel van de hoofdstructuur van Wilderszijde. Uitvoering van dat project is tussen september 2024 en december 2025. Oplevering van het fietspad en de voetgangersbrug staat gepland voor 1 maart 2025, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

7 augustus 2023
De voetgangersbrug wordt eind kwartaal 4 van dit jaar (2023) geplaatst, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.

3 november 2023
De werkzaamheden zullen starten op 6 november 2023 en gereed zijn circa 20 november 2023.
Bewonersbrief werkzaamheden Wilsonerf-Jan Tinbergensingel

15 februari 2024
Helaas zijn de werkzaamheden nog niet helemaal gerond. Dit zal niet lang meer duren.

24 mei 2023
Het “houten bruggetje” tussen PO1 en het onderhoudspad aan de HSL is verwijderd i.v.m. broedende vogels (met name de oeverzwaluwen) in PO1. Dit is op advies van de ecoloog.

Geconstateerd is dat mensen, die hun hond uitlaten dat niet aangelijnd doen. Dat gebeurt met name in de afgelegen gebieden zoals PO1. Wandelaars, en met name loslopende honden verstoren de vogels. De gemeente is vanuit flora en fauna wetgeving verplicht om beschermende maatregelen te nemen.

Afgezien daarvan is PO1 een bouwterrein waar na de zomer (vanwege bouwactiviteiten) een toegangsverbod gaat komen.

30 oktober 2023
De tijdelijke fietspad tussen plan Buyten en Park de Polderpad is gereed. 

Update 15 april 2024
In de week van 15 april is het laatste stuk van de Rooseveldstraat gereed. Auto- en fietsverkeer hoeven dan niet meer van de bypass en het tijdelijk fietspad gebruik te maken. De bypass en het fietspad worden de komende tijd verwijderd.

8 februari 2024
 De gemeente gaat de komende weken het gebied op en rond het Wilsonerf definitief afronden. De bestrating wordt definitief aangelegd en het groen wordt aangeplant. Dit betekent ook dat de verbinding tussen de Wilsonerf en de Rooseveltstraat definitief als fietsverbinding wordt ingericht. De straat wordt versmald en er komt een paaltje in het midden. Voor de veiligheid kan deze door de hulpdiensten in geval van nood worden weg gehaald.

Ontsluiting van de woongebieden in Wilderszijde
Autoverkeer vanaf de Wilsonerf ontsluit via de Wildersekade. Alle andere woonvelden van Wilderszijde ontsluiten via de nieuwe gebiedsontsluitingsweg (Tobias Asserlaan) en vervolgens via de Boterdorpseweg. In het bestemmingsplan voor de woonkavels aan het Wilsonerf en in het nieuwe masterplan en bestemmingsplan voor de woonwijk Wilderszijde is dit vastgelegd. Er is door de gemeenteraad besloten dat de ontsluiting voor alle nieuwe wijken en buurten in Wilderszijde (met uitzondering van het Wilsonerf; deze is ontsloten door de Wildersekade) worden ontsloten via de nieuwe ontsluitingsweg (Tobias Asserlaan) in Wilderszijde., die aansluit op 2 rotondes van de Boterdorpseweg (zie afbeelding). Tussen het Wilsonerf en de nieuwe wijken van Wilderszijde is een groenstrook bestemd, waarmee wordt beoogd dat er geen autoverbinding op die locatie komt. In de toelichting van de plannen is te lezen dat er voor de wijk WIlderszijde geen doorgaande verbindingen voor autoverkeer op de Wildersekade komt. Alleen voor calamiteiten worden ontsluitingsmogelijkheden gecreëerd via de fietspaden, die aansluiten op de Wildersekade. 

Zie voor meer achtergrondinformatie: www.lansingerland.nl/wilderszijde

De Wildersekade is grondgebied van de gemeente Rotterdam. Daar heeft de gemeente Lansingerland geen zeggenschap over. Het uitgangspunt van de gemeente Rotterdam is dat er geen grote verkeerstromen op de Wildersekade kunnen plaatsvinden en dat een ontsluiting van Wilderszijde daarom niet mogelijk is. Het is onwenselijk om meer woningen via de Wildersekade te laten ontsluiten, de functie van deze weg is daar niet voor bedoeld, het is namelijk een erftoegangsweg in het buitengebied en geen ontsluitingsweg. De maximumsnelheid is hoger en de fietsers fietsen op de rijbaan. Ook de Hordijklaan in de nieuwe woonwijk “Hordijk” of “Rodenrijse Velden” kan geen doorgaande functie, voor de bewoners van Wilderszijde, krijgen dat zou tot onveilige situaties leiden.

15 februari 2024

Er komen regelmatig vragen binnen bij de gemeente over openbare laadpalen bij plan Buyten. Hoe zit dit nu precies?
Bewoners die op eigen terrein kunnen parkeren komen niet in aanmerking voor een openbare laadpaal. Dit geldt ook voor eigen parkeervoorzieningen (eigen terrein) bij woningen waar een VVE is. In het geval van een mandelig parkeerterrein is er ook sprake van parkeren op eigen terrein. De parkeerplekken zijn tenslotte in eigendom van de bewoners en niet van de gemeente. Dit is de reden dat er via www.laadpaalnodig.nl voor deze plaatsen geen aanvraag kan worden ingediend.

Beleid gemeente Lansingerland
Het is beleid van de gemeente, dat er alleen een laadpaal geplaatst kan worden in het openbaar gebied op een bewonersparkeerplaats. De gemeente plaatst ook geen laadpalen op plekken waar bezoekers van de wijk parkeren. De reden hiervoor is dat als die plekken vol komen te staan met bewoners die hun auto’s op parkeerplaatsen voor bezoekers laden, de bezoekers niet uit kunnen wijken naar de parkeerplaatsen op mandelig terrein, aangezien zij daar niet mogen komen.

Situatie plan Buyten
In plan Buyten parkeren de bewoners van de rijwoningen op een mandelig parkeerterrein. In de meeste gevallen sluit dit parkeerterrein niet direct aan op de woningen. Helaas is het niet toegestaan om particuliere kabels onder de openbare weg te laten lopen t.b.v. voorzieningen op het mandelig parkeerterrein voor elke woning apart. Daarbij komt dat een kabel in het openbaar gebied, al dan niet in een mantelbuis, gelegd moeten worden. Kabels (of leidingen) in het openbaar gebied moeten volgens de wet WION geregistreerd worden (dat gaat via het Kadaster) om bij graafwerkzaamheden in het openbaar gebied tekeningen van aanwezige kabels en leidingen te kunnen verstrekken. Dit alles om graafschade aan ondergrondse infrastructuur te voorkomen. Feit is dat kabels van particulieren (in openbaar gebied) niet geregistreerd kunnen worden (via het Kadaster, zodat die kabels op de tekeningen bij een KLIK melding komen te staan).

Advies gemeente lansingerland
Daarom adviseert de gemeente om een gezamenlijke voorziening voor meerdere bewoners op het mandelig gebied te organiseren in samenspraak met de VVE/beheervereniging en/of de ontwikkelaar. Bijvoorbeeld door een nieuwe netaansluiting aan te vragen om daar een laadpaal voor te realiseren. Eventueel een zwaardere netaansluiting, zodat meerdere laadpalen op één aansluiting kunnen worden geplaatst in de toekomst. Daarbij is het nodig dat er een exploitant deze laadpaal beheert en de netaansluiting op naam van bijvoorbeeld de VVE/beheervereniging staat. Daarbij moet de VVE/ beheervereniging wel bij de KVK ingeschreven zijn.

Wellicht geven deze websites meer relevante informatie.

15 februari 2024

Naar verwachting is de Rooseveltstraat in de tweede helft van april 2024 gereed. Dat is iets later dan eerder is vermeld.
Aan de kant van de woningen is het voetpad en de groenvakken plus parkeervakken reeds definitief aangelegd.
De watergang aan de overkant van de straat, die in de concept verkaveling is opgenomen, wordt nog niet aangelegd. 


Straatnamen