Veelgestelde vragen

Het gebied

Wilderszijde ligt op de grens van Rotterdam, Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek in de gemeente Lansingerland. Om precies te zijn: aan de zuidzijde van de kern Bergschenhoek in de gemeente Lansingerland en ten noorden van Rotterdam. Wilderszijde wordt begrensd door de Boterdorpseweg (N472) aan de noordoostzijde, de hogesnelheidslijn (HSL) en het Annie M.G. Schmidtpark aan de noordwestzijde en Park de Polder en de N209 aan de zuidoostzijde. De Wildersekade (gemeentegrens met Rotterdam) begrenst de wijk aan de zuidwestzijde.

Wilderszijde bestaat uit drie verschillende deelgebieden: Groenwijk, Waterwijk, Polderwijk. Samen vormen ze een samenhangend geheel. Omdat ze fysiek met elkaar verbonden zijn maar ook met de bestaande aangrenzende dorpskernen. Maar vooral omdat alle deelgebieden een gezamenlijk doel hebben: bewoners en bezoekers uitdagen en activeren tot ontmoetingen. Tegelijk heeft elk deelgebied in Wilderszijde haar eigen sfeer en kwaliteit. De namen van de deelgebieden hebben een connectie met de plek. Zo woon je straks in Groenwijk, Waterwijk of Polderwijk.

Rondom de locatie onderscheiden we drie geluidsbronnen:
· Wegverkeer: de N209/het toekomstige tracé van de Groene Boog en de verbindingsweg A13/A16
· Luchtverkeer: Rotterdam The Hague Airport
· Railverkeer: de HSL

Wilderszijde is al sinds 2008 bekend als een locatie waar woningbouw gaat plaatsvinden. Ook bij de aanleg van de HSL, als ook met de aanvliegroutes van RTHA en de aanleg van de doortrek van de A16 is hiermee rekening gehouden. Er is in het kader van het bestemmingsplan ook een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de invloed van deze mogelijke geluidsbronnen op Wilderszijde. Want geluid mag een acceptabel woon- en leefklimaat niet in de weg staan.

Op basis van het uitgevoerde akoestische onderzoek en de in te zetten maatregelen, een slimme indeling, groene klimaat-adaptieve inrichting en geluid-adaptieve ontwerpen van woningen, zijn wij ervan overtuigd dat we in Wilderszijde een acceptabel woon- en leefklimaat kunnen realiseren.

Het bestemmingsplan voor Wilderszijde is samen met bijlagen gepubliceerd op de landelijke website van Ruimtelijke plannen (zoekterm: Wilderszijde of planidentificatienummer NL.IMRO.1621.BP0189-VASR). Of bekijk de stukken via:

Voor het bereiken van een veerkrachtig, klimaatadaptief Wilderszijde werken we met drie aandachtspunten:
1. Berg water voor later
Maatregelen voor het vasthouden en infiltreren van hemelwater zijn infiltratie groen, waterdoorlatende verharding, berging en waterbuffers. Hierdoor wordt Wilderzijde een stedelijke spons.
2. Groen doen!
Groen geeft een impuls aan de gezondheid en het welbevinden van de mensen, verbetert het milieu en zorgt voor infiltratie van water. Om Wilderszijde veerkrachtig te maken is groen daarom essentieel. Het gaat daarbij met name om het ‘ontharden’ van straten, parkeerplaatsen en pleinen.
3. Beplanting met meerwaarde
Beplanting kan meerwaarde creëren op het gebied van biodiversiteit en bijdragen aan de klimaatadaptatie. Voor Wilderszijde willen we beplantingssoorten kiezen die iets betekenen voor de omgeving.

Ja, Wilderszijde kent veel groen voor verschillende doelen. Zo is er gras waar kinderen kunnen spelen en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten om samen activiteiten te ondernemen. Bomen geven beschutting en kunnen lijnen in de wijk accentueren als deze in een rij staan. Solitaire bomen en heesters bieden schaduw en kleden ruimtes aan en vormen door hun sierwaarde een accent in de wijk. In Groenwijk, waar de dichtheid van bebouwing hoger is dan in de andere wijken, worden beplantingsoorten toegepast met een hoge belevingswaarde. Kleur, geur, eetbare beplanting en seizoengevoeligheid zijn hierbij erg belangrijk en onderstrepen het dorpse karakter. Door het toepassen van verschillende soorten wordt ook de biodiversiteit versterkt. Een wadi en een waterplein zijn goede oplossingen om water op te vangen in dit wijkdeel.

Planning

Zoals beschreven in het Masterplan Wilderszijde zal als eerste een begin worden gemaakt met de realisatie van de hoofdstructuur; de ontsluiting van Wilderszijde voor auto- en fietsverkeer, de realisatie van hoofdwatergangen en de hoofdgroenstructuur. Tegelijkertijd worden de bouwvelden ontworpen en ontwikkeld waarop de woningen en voorzieningen worden gerealiseerd.  De gehele ontwikkeling en realisatie van Wilderszijde neemt zeker 10 jaar in beslag.
De realisatie van de voorzieningen in Wilderszijde (waaronder basisscholen, kinderdagverblijven en winkels) loopt mee in de ontwikkeling van de wijk. De eerste voorzieningen zullen halverwege de planperiode gerealiseerd zijn.

In het zuiden van Wilderszijde worden nu al 144 woningen gerealiseerd in Plan Buyten.

Globaal zal Wilderszijde worden ontwikkeld van zuid naar noord, en van west naar oost.

Woningen

In Wilderszijde komen zowel koop- als huurwoningen. Dit kunnen appartementen zijn, maar ook rijwoningen, twee onder één-kap woningen en vrijstaande woningen. Er komen in ca. 60 – 70% grondgebonden woningen en 30 – 40% appartementen. De helft van de woningen wordt gerealiseerd in het betaalbare segment:
· 25% sociale huurwoningen
· 15% betaalbare woningen
· 10% bereikbare NHG-woningen

De andere helft van de woningen wordt gerealiseerd in de vrije sector.

 

Voor een sociale huurwoning kun je je inschrijven via www.woonnetrijnmond.nl.

De maximale bouwhoogte in Wilderszijde is 28 meter. Deze maximale hoogte is alleen toegestaan op 3 (kleine) locaties aan de rand met de Boterdorpseweg en de HSL. De hoogte komt neer op een woongebouw met circa 9 à 10 verdiepingen. Hoeveel verdiepingen het exact worden is afhankelijk van hoe de begane grond wordt ingericht en hoe hoog die verdieping wordt. In het bestemmingsplan is hierover gedetailleerde informatie te vinden.

Hieronder vind je een plattegrond met daarop de toegestane bouwhoogtes:

Een belangrijk aspect van het woonplezier is het geluid van de omgeving. Om te kunnen bepalen welke geluidsbelasting u kunt verwachten, is er voorafgaand een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de invloed van de mogelijke geluidsbronnen op deze locatie.

Rondom de locatie onderscheiden we drie geluidsbronnen: 

  • Wegverkeer: de N209/het toekomstige tracé van de Groene Boog en de verbindingsweg A13/A16
  • Luchtverkeer: Rotterdam The Hague Airport
  • Railverkeer: de HSL

In het bestemmingsplan is de ontwikkeling onderzocht en onderbouwd, onder meer op basis van een milieueffectrapport (MER). Als onderdeel hiervan is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit blijkt dat het aspect geluid geen  belemmering is voor goede woonkwaliteit in Wilderszijde. Gezien de zorgen om dit thema heeft de gemeente een geluidsexpert aangesteld in het kwaliteitsteam om zo ook in de verdere ontwikkeling dit thema te blijven zoeken naar verbeteringen.

Het bestemmingsplan voor Wilderszijde is samen met bijlagen gepubliceerd op de landelijke website van Ruimtelijke plannen (zoekterm: Wilderszijde of planidentificatienummer NL.IMRO.1621.BP0189-VAST) Of bekijk de stukken via:

Infrastructuur

Wilderszijde is een landschap van ontmoetingen – tussen recreëren en wonen, natuur, dorp en stad. In Wilderszijde geniet je van het dorpse leven met Rotterdam en Delft op fietsafstand. Met verschillende soorten woningen en verschillende soorten mensen. Een groene, waterrijke, toekomstbestendige wijk waar je elkaar ontmoet om te sporten, een praatje te maken, iets te doen voor elkaar of voor je buurt of om van de natuur te genieten. In Wilderszijde komen diverse woningtypen, zowel koop als huur. Je parkeert op eigen terrein en bezoekers parkeren zo min mogelijk in de woonstraten.

Wilderszijde krijgt eigen voorzieningen zoals basisscholen, een gezondheidscentrum, winkels en kleinere bedrijven. Maar je ziet het originele polderlandschap ook terug, in de vele sloten en watertjes en natuurlijk in het vele groen.

Fietsers
Wilderszijde is straks goed bereikbaar voor iedereen. Er loopt een fietsroute van oost naar west langs de ZoRO-bushaltes, over de HSL en door de centrale parkzone in Wilderszijde naar de bestaande route over het Polderpad. Daarnaast komt er een route van noord naar zuid; vanaf Bergschenhoek, diagonaal door Wilderszijde naar metrostation Rodenrijs (<1 km). Er komt ook een fietspad aan de zuidzijde van de Boterdorpseweg, waarmee ook de bushaltes aan de Boterdorpseweg kunnen worden bereikt.

Auto’s
Wilderszijde wordt voor auto’s primair ontsloten via de wijkontsluitingsweg op de bestaande rotondes in de Boterdorpseweg. Het autoverkeer wordt door middel van de wijkontsluitingsweg (50 km/u) vervolgens via woonstraten (30 km/u) over de wijk verdeeld. Daarnaast wordt Wilderszijde ook vlak bij het fietsviaduct over de HSL via de Zijde ontsloten voor autoverkeer (30 km/u).

Openbaar vervoer
Metrostation Rodenrijs ligt op minder dan een kilometer van Wilderszijde. Stap op de Randstadrail en je staat in 9 minuten in Rotterdam. Naar Den Haag Centraal reis je in 23 minuten. De ZoRo-buslijn tussen Zoetermeer en Rotterdam stopt direct aan de westrand van Wilderszijde. Aan de Boterdorpseweg stap je op de bus naar de TU Delft. Ook ligt Wilderszijde aan de snelfietsverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam en aan de recreatieve fietsroute het Polderpad. Direct aan de oostzijde van de wijk ligt de aansluiting op de N209 en de (toekomstige) A16. En binnen 15 minuten ben je bij Rotterdam Airport (RTHA).

In Wilderszijde kunnen zowel maatschappelijke- als commerciële voorzieningen worden gerealiseerd. Deze voorzieningen zijn een plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten, ze zorgen voor leefbare en levendige wijk en vergroten de gebruikswaarde van het groen in de wijk.

In de wijk is ruimte voor tenminste twee basisscholen, een sporthal, een gezondheidscentrum, kinderdagverblijven en een sociaal-cultureel ontmoetingscentrum; totaal maximaal 10.000m2. Daarnaast kan er kleinschalige detailhandel, kleinschalige horeca en kunnen er overige commerciële diensten worden gerealiseerd; totaal maximaal 4.015 m2.

De dorpse structuur in Wilderszijde wordt gekenmerkt door een compacte bebouwing, waardoor de diverse delen van de wijk te voet en per fiets goed bereikbaar zijn. De nabijheid van wijkgerichte en kleinschalige voorzieningen aan en in het park centraal in de wijk draagt hier ook aan bij. Net als een grote differentiatie aan segmenten, woontypen en dichtheden, clustering van parkeren, waardoor er autoluwe straten zijn en tot slot veel ruimte en groen.

Vertraging op de Boterdorpseweg
De Boterdorpseweg is een van de drukstbereden weg van Lansingerland. Dit geldt zeker voor het gedeelte tussen het gemeentehuis en de N209. De Boterdorpseweg heeft een hoge verwerkingscapaciteit. Dit komt vooral door de lange rechtstanden en de relatief hoge kruispuntcapaciteit van de turborotondes. Dankzij de opwaardering van deze weg en de aanpassing van de rotondes enige jaren geleden is deze geschikt geworden om ook de geplande wijk Wilderszijde hierop te ontsluiten.

Rotonde Tobias Asserlaan
Uit het verkeersonderzoek voor de komst van Wilderszijde blijkt dat het aantal fietsoversteekbewegingen bij de rotonde naast het gemeentehuis flink toeneemt. De gemeente monitort de situatie en doet onderzoek naar eventuele aanpassingen.

Rotonde Berkelsepoort
Uit het verkeersonderzoek dat gemaakt is voor het vaststellen van het bestemmingsplan blijkt dat de rotonde bij de Berkelse Poort op de Boterdorpseweg (waar het op piekmomenten druk kan zijn) voldoende capaciteit heeft en behoud na de komst van Wilderszijde om het verkeer te kunnen verwerken.

In de praktijk zorgen vele fietsoversteekbewegingen op de populaire fietsroute voor vertraging voor het autoverkeer. Deze vertraging is met name tijdens de ochtendspits en avondspits en kan enkele minuten duren. Deze vertraging ‘over het spoorviaduct’ loopt meestal niet verder dan tot aan de Randweg West.

Uit onderzoek blijkt dat voor de komst van Wilderszijde er geen aanpassingen nodig zijn aan de fietsoversteek op de rotonde bij de Berkelse Poort. Echter vanwege de steeds populairder wordende fietsroute tussen Zoetermeer en Rotterdam (metropolitane fietsroute) en in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers op de rotonde (ook uitgesproken i.h.k.v. de rotonde-aanpak) heeft de gemeente wel de wens voor een ongelijkvloerse kruising voor de fietsers op de rotonde bij de Berkelse Poort. Bijkomend voordeel is dan ook een betere doorstroming voor het autoverkeer

Icon_FB_2